Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Yoksul Kadınları Güçlendirme

Author:

Year-Number: 2021-1 (1)
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoksulluk, dünyadaki pek çok nüfusu etkilese de, kadınlar yoksulluktan ağır biçimde etkilenen gruplar arasındadır. Kadınlar, yoksulluk nedeniyle ekonomik, psikolojik, sosyal olmak üzere çeşitli alanlarda sorun yaşamaktadırlar. Kadınların yaşadıkları sorunlar hem cinsiyetleri, hem de içinde bulundukları yoksulluk durumundan dolayı daha da artmaktadır. Böylece, birden fazla dezavantajlı durumu birlikte yaşayan kadınlar güçsüzleşmekte, bireysel ve toplumsal işlevsellikleri olumsuz etkilenmektedir.

Günümüzde her ne kadar yoksul kadınların ekonomik temelli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar bulunsa da, yoksul kadınların güçlendirilmelerini sağlamada tek başına yeterli olmamaktadır. Bu makalede yoksul kadınları güçlendirme çalışmalarının eksikliğinden yola çıkılmış ve kadın yoksulluğu sosyal hizmet bakış açısıyla değerlendirilerek güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Böylece, yoksul kadınlara yönelik başta politika yapıcılar ve alandaki uygulayıcılara yol gösterilmesi amaçlanmıştır.   

Çalışmada, öncelikle kadın yoksulluğu kavramı üzerinde durularak kadın yoksulluğunun nedeni olabilecek çeşitli alanlar, mevcut istatistikler ve literatür bilgileri ışığında ortaya konulmuştur. Daha sonra yoksul kadınlara yönelik mikro, mezzo ve makro düzey müdahaleler sosyal hizmetin önemli yaklaşımlarından biri olan güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Although poverty affects many populations around the world, women are among the groups that are heavily affected by poverty. Women experience problems in various fields such as economic, psychological and social due to poverty. The problems faced by women are increasing due to both their gender and the poverty they are in. Thus, women who live in more than one disadvantaged situation become weak and their individual and social functionality is negatively affected.

Despite there are efforts to meet the economically based needs of poor women today, it is not sufficient alone to empower poor women. This article draws on the lack of efforts to empower poor women and woman poverty has been evaluated from a social work perspective and analyzed within the framework of empowerment approach.  Thus, it is aimed to guide policy makers and practitioners in the field especially for poor women.

In the study, primarily focusing on the concept of poverty of woman, various areas may be the cause of that were revealed in the light of current statistics and literature. Then, micro, mezzo and macro level interventions for poor women are explained within the framework of empowerment approach, which is one of the important approaches of social work.

Keywords