Türk Silahlı Kuvvetlerinden İstifa Eden Astsubayların Örgütsel Bağlılığına Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Araştırması

Author:

Year-Number: 2021-1 (2)
Number of pages: 63-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel bağlılık, çalışanın kurumsal hedef ve değerleri benimsemesi, bu hedeflere ulaşma uğrunda çaba harcaması ve çalışma arzusunu devam ettirmesidir. Çalışmamızın kapsamını Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış ve zorunlu hizmetini tamamlayarak birtakım sebeplerle istifa etmiş eski Astsubaylar oluşturmaktadır. Araştırmada istifa eden Astsubayların, eski kurumlarında çalıştıkları süreçte örgütsel bağlılıklarının bulunup bulunmadığı, örgütsel bağlılıkları zayıflamış ise bunun sebeplerinin neler olduğu kendi perspektiflerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda araştırmada istifa eden Astsubayların örgütsel bağlılıklarının zayıflamasının yanında, istifa kararlarında literatürde sıkça vurgu yapılan örgütsel bağlılık sınıflandırmalarından (normatif bağlılık, devam bağlılığı, duygusal bağlılık) hangisinin etkili olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma nitel yöntemle gerçekleştirilmiş ve çalışmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 6 müstafi (istifa etmiş) Astsubay oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, katılımcıların artık örgüte karşı bir yükümlülük duygusu hissetmeseler de örgütün onlara çok şey kattığını da inkâr etmedikleri, istifa etmenin onlara bir şey kaybettirmeyeceği, kuruma ilişkin duygusal bağın başlarda olsa da zamanla zayıfladığı bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational commitment is the desire of an individual to accept corporate goals and values, to make efforts to achieve these goals, and to maintain membership in the institution. The scope of the research consists of former NCOs who served in the Turkish Armed Forces and then resigned for various reasons. In the research, it is tried to understand whether the NCOs who resigned have organizational commitment during the process they worked in their old institutions, and if their organizational commitment has weakened, what are the reasons for this from their own perspectives. In this context, besides the weakening of the organizational commitment of the NCOs who resigned in the research, it was tried to understand which of the organizational commitment classifications (normative commitment, continuance commitment, affective commitment) which is frequently emphasized in the literature, is effective in their resignation decisions. The research was carried out with a qualitative method and the phenomenology design was used in the study. The study group of the research consists of 6 retired (resigned) non-commissioned officers working in Eskişehir Metropolitan Municipality. In the study, semi-structured interview technique was used as one of the data collection techniques. In the research, it has been found that although the participants no longer feel a sense of obligation towards the organization, they do not deny that the organization has contributed a lot to them, that resigning will not make them lose anything, and that the emotional bond with the organization weakens over time, even if at first.

Keywords