Koronavirüs (Covid-19) Aşısı Karşıtlığına Yönelik Nicel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2021-1 (2)
Number of pages: 74-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Koronavirüs (COVID-19) aşısına karşı farklı parametrelerde ortaya çıkan aşı karşıtlığını ortaya çıkartmaktır. Araştırma niceliksel desende tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak likert “Aşı Karşıtlığı Ölçeği (Uzun Formu)” kullanılmıştır. Web anketi yoluyla 81 katılımcıdan basit tesadüfi örnekleme yoluyla elde edilen veriler SPSS-25 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın iki kategorili parametrik değişkenleri t testi, ikiden fazla kategorili parametrik değişkenleri ANOVA testi ve parametrik olmayan değişenler Kruskal Wallis-H Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, cinsiyet ile aşı karşıtlığı arasında, medeni durum ile aşı karşıtlığı arasında, gelir seviyesi ve aşı karşıtlığı arasında, Koronavirüs (COVID-19)’ün doğal ya da yapay olduğu ile aşının çözüm olacağı ya da olamayacağı düşüncesi arasında ilişki bulunmuştur. Araştırmada kadınların aşı karşıtlığının erkeklerden daha çok olduğu sonucu bulunmuştur. Bekârların aşı karşıtlığının evlilere göre daha çok olduğu sonucu bulunmuştur. Gelir seviyesi azaldıkça, aşı karşıtlığının arttığı sonucu bulunmuştur. Koronavirüs (COVID-19)’un yapay olduğunu düşünenlerin aşı karşıtlığının yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Aşının Koronavirüs (COVID-19)’e çözüm olamayacağını söyleyenlerin aşı karşıtlığının yüksek olduğu sonucu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the opposition to the coronavirus (COVID-19) vaccine, which occurs in different parameters. The research was designed in a quantitative design. Likert “Vaccination Opposition Scale (Long Form)” was used as a data collection tool in the research. The data obtained by simple random sampling from 81 participants through a web survey were analyzed with the SPSS-25 program. Two-category parametric variables of the study were analyzed with t-test, more than two-category parametric variables with ANOVA test and non-parametric variables with Kruskal Wallis-H Test. In the study, a relationship was found between gender and anti-vaccination, between marital status and anti-vaccination, between income level and anti-vaccination, between the fact that the Coronavirus (COVID-19) is natural or artificial and the idea that the vaccine will be a solution or not. In the study, it was found that women are more against vaccination than men.  It was found that single people were more against vaccination than married people. It was found that as the income level decreased, the anti-vaccination increased.

Keywords