Zorbalık Kurbanı Olmanın Belirleyicisi Olarak Arkadaşlık İlişkilerinin Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2021-1 (2)
Number of pages: 84-93
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arkadaşlık her yaşta sosyal yaşamın önemli bir parçasıdır. Ancak ergenlik döneminde arkadaşlık daha önemli bir hal almaktadır. Ergenlik döneminde arkadaşlarla geçirilen süre diğer dönemlere kıyasla daha uzundur. Ergenlerin arkadaşları ile ilişkileri, anne-baba ilişkilerden farklıdır. Bu dönemde ergenler anne-baba ile etkileşime girmekten çok arkadaşlarıyla etkileşim içindedir. Arkadaş ilişkileri zorba, kurban ve zorba/kurban olma durumunu çeşitli açılardan etkilemektedir.

Bu çalışmanın amacı arkadaşlık ilişkilerinin akran zorbalığının kurbanı olmaya ilişkin etkisini incelemektir. Araştırma genel tarama modellerinden olan ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sosyodemografik bilgi formu ile Olweus Zorba Kurban Anketi ve Arkadaş İlişkileri Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırma kapsamına KKTC devlet liselerinde okuyan gençleri temsil edebilecek 836 genç alınmıştır. Örneklemin %50,12’sini kızlar, %49,88’ini erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan gençlerin yaşları 15 ve 18 arasında değişmektedir. Öğrencilerin, Akran İlişkileri Ölçeği genelinden ortalama 65,17±12,39 puan aldığı saptanırken, ölçekten alınan en düşük puan 18, en yüksek puan ise 90’dır. Araştırmada öğrencilerin zorba, kurban ve zorba/kurban olma durumlarına göre ölçeğin bağlılık, güven ve özdeşim, kendini açma ve sadakat alt boyutlarından aldıkları puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Arkadaş sayısı açısından zorbalık incelendiğinde zorbalık uygulayan öğrencilerin zorbalık kurbanı olan öğrencilere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla arkadaşa sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada arkadaş desteğinin zorbalık kurbanı olma olasılığını azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle akran zorbalığını azaltma ve önlemeye yönelik geliştirilecek müdahalelerde akran desteği üzerinde önemle durulması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Friendship is an important part of social life at any age. However, friendship becomes more important during adolescence. The time spent with friends during adolescence is longer compared to other periods. Adolescents' relationships with their friends are different from parent relationships. In this period, adolescents interact with their friends rather than interacting with their parents. Friendships affect bully, victim and bully/victim status in various ways.

The aim of this study is to examine the effect of friendship relations on being a victim of peer bullying. The research was carried out with the relational scanning model, which is one of the general scanning models. In addition to Sociodemographic information form, Olweus Bully Victim Questionnaire and Friend Relationship Scale were used in the study.836 young people who can represent students who are studying in TRNC public high schools were included in the research. 50.12% of the sample is girls and 49.88% is boys. The ages of the young people participating in the study ranged between 15 and 18. While it was determined that the students got an average of 65.17±12.39 points from the Peer Relationship Scale in general, the lowest score from the scale was 18 and the highest score was 90. In the study, it was determined that the difference between the scores of the students in the sub-dimensions of commitment, trust and identification, self-disclosure and loyalty was statistically significant according to their status as bully, victim and bully/victim (p<0,05).

In the research When bullying is analyzed in terms of the number of friends, it is determined that students who are bullied have almost twice as many friends as those who are victims of bullying. In the study, it was determined that the support of friends reduces the possibility of being a victim of bullying. For this reason, it is revealed that peer support should be emphasized in the interventions to be developed to reduce and prevent peer bullying.

Keywords