Göçmenler ve Göçmen Ailelerin Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç küreselleşen ve dinamik bir şekilde değişen dünya düzeninde insanların sosyopolitik koşullar, coğrafi değişiklikler, ülkeler arasındaki tarihsel ve politik ilişkiler, mevcut kaynaklar ve kültürel inançlar gibi unsurlarla şekillenen insan ve çevrenin uyum ilişkisine vurgu yapan bir süreçtir. Göç insan yaşamını her yönden etkileyen temel bir sosyal olgudur. Göç birçok insan için beklentilerin karşılanması, daha iyi yaşam koşullarına kavuşma, huzurlu ve refah bir yaşantıya kavuşma gibi hedeflerin gerçekleşmesi anlamını taşırken, öte yandan hem bireyler hem de aileler için zorlu bir yaşam, aile bağlarının kopması, yoksulluk, işsizlik ve toplum yaşamından dışlanma gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmayı da ifade edebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında göç, sadece bu faaliyete dahil olan bireyler için değil, aynı zamanda aileler içinde olumlu ve olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yalnızca göç ve göçmen ilişkisi üzerine odaklanılmıştır. Göçün bireyler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri hakkında çok az araştırma mevcuttur. Bu derlemede genel olarak göçmen bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunların yanı sıra göçmen ailelerin yaşadıkları sorunlarda mevcut literatür bilgileri içinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda göçmen ailelerin birbirleri ile olan ilişkileri, değişimleri ve göçmenlerin yeni hayatlarına uyumlarına da yer verilecektir. Yapılan bu değerlendirmelerden sonra göçmen ailelerinin karşılaştıkları sorunların çözümlenmesine yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara geçerli önerilerde bulunulması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Migration is a process that emphasizes the harmony between people and the environment, which is shaped by factors such as socio-political conditions, geographical changes, historical and political relations between countries, existing resources and cultural beliefs in a globalizing and dynamically changing world order. Migration is a fundamental social phenomenon that affects every aspect of human life. While migration means meeting expectations for many people, achieving better living conditions, achieving a peaceful and prosperous life, on the other hand, it is a difficult life for both individuals and families, breaking family ties, poverty, unemployment and exclusion from social life. It can also mean having to cope. From this point of view, migration has positive and negative meanings not only for the individuals involved in this activity, but also for families. Studies carried out to date have focused only on the relationship between migration and immigrants. There is little research on the social and psychological effects of migration on individuals. In this review, in addition to the problems faced by immigrant individuals in general, the problems experienced by immigrant families will be evaluated within the existing literature. At the same time, the relations between immigrant families, their exchanges and the adaptation of immigrants to their new lives will also be covered. After these evaluations, it is aimed to make valid suggestions to institutions and organizations that are active in solving the problems faced by immigrant families

Keywords