Youtuberların Çocuk ve Ergenleri Etkileyen Psikososyal Risk Faktörleri

Author:

Year-Number: 2022-2 (1)
Number of pages: 33-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda teknolojinin hayatımıza girmesi günden güne artmakta, teknoloji ve internet günlük yaşam pratiklerimizin önemli bir kısmında yer bulmaktadır. Her alanda olduğu gibi teknoloji ve internet sosyal ortamlarda da yer bulmuş neredeyse sanal sosyal ortamlar gerçek sosyal ortamlardan daha çok kullanılır hale gelmiştir. Özellikle teknoloji çağının içine doğan ve Z kuşağı olarak adlandırdığımız nesil internet ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanmaktadır. Bu yoğun kullanım bazen problemli kullanıma dönüşebilmekte ve fiziksel, bilişsel ve  psikososyal bazı risklere sebebiyet verebilmektedir. Bu çalışmada sosyal medya platformları arasından YouTube’un çocuk ve ergenler üzerinde yarattığı psikososyal riskler açıklanmış ve buna yönelik gerçekleştirilebilecek sosyal hizmet faaliyetleri üzerinde durularak problemli kullanım yerine faydalı kullanımın artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir

Keywords

Abstract

In our rapidly changing and developing world, the penetration of technology into our lives is increasing day by day, and technology and the internet take place in an important part of our daily life practices. As in every field, technology and the internet have found their place in social environments, and almost virtual social environments have become more used than real social environments. Especially the generation that we call the Z generation, born into the age of technology, uses the internet and social media intensively. This intensive use can sometimes turn into problematic use and may cause some physical, cognitive and psychosocial risks. In this study, the psychosocial risks that YouTube creates on children and adolescents, among the social media platforms, are explained, and suggestions for increasing the beneficial use instead of the problematic use have been developed by emphasizing the social work activities that can be carried out for this purpose.

Keywords