Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Gezilerinin Yeri ve Önemi

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Number of pages: 62-73
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayat Bilgisi ve Sosyal bilgiler dersleri, konusu birey ve birey hayatı olan disiplinler arası ve çok disiplinli dersler olarak belirtilmektedir. Bu iki dersin iki esas niteliği olan vatandaş yeterliklerine erişmesi ve bütüncül, disiplinler arası bir alan olması önem arz etmektedir. Yapılandırmacı anlayışı benimseyen hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretiminde, tarih konularının öğretilmesinde öğrencilerin eski zamanları ve tarihi olayları ezberlemelerinden ziyade tarihsel kavrama ve tarihsel düşünme yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılmasına katkı sağlayabilecek ve sosyal bilgiler konularının öğretilmesinde faydalanabilecek alternatif öğrenme alanlarından birisi olarak müzeler gösterilmektedir. Günümüzde internetin sunduğu olanaklar bilgiye ulaşmayı basit hale getirmektedir. Ancak doğru bilgiye ulaşmanın da zor olduğu kadar müzelere erişimde de zorluklar bulunmaktadır. Bunda müzelerin ziyaret yerleri ve saatleri farklılık göstermesi etkili olmaktadır. Müzeler eğitime görsel destek sağlamaktadır. Ayrıca, tarihi bölgeler müzelerde detaylandırılmıştır. Bu yüzden müzelerin sosyal bilgiler öğretmenleri için önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışma ile müzelerin eğitime katkısının daha etkili bir şekilde anlaşılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca çalışmada müzelerin hak ettiği değeri görmediğine de dikkat çekilmektedir. Bu çalışmada bu konuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Farklı müzelere değinilmiş ve bazı sonuçlar elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Life Studies and Social Studies courses are defined as interdisciplinary and multidisciplinary courses, the subject of which is the individual and individual life. It is important that these two courses reach citizen competencies, which are their two essential qualities, and that they are a holistic and interdisciplinary field. In life studies and social studies teaching, which adopts a constructivist approach, it is aimed to develop historical comprehension and historical thinking skills rather than memorizing ancient times and historical events in teaching history subjects. Museums are shown as one of the alternative learning areas that can contribute to the achievement of these goals and benefit from teaching social studies subjects. Today, the possibilities offered by the Internet make it simple to access information. However, there are difficulties in accessing museums as well as accessing accurate information. The difference in visiting places and hours of museums is effective in this. Museums provide visual support to education. Also, historical sites are detailed in museums. Therefore, it is stated that museums are important for social studies teachers. With this study, it is predicted that the contribution of museums to education can be understood more effectively. In addition, it is pointed out in the study that museums do not see the value they deserve. In this study, a literature review on this subject was carried out. Different museums mentioned and some results were obtained.

Keywords