Sürdürülebilir Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Engelli Politikalarının Rolü: Belediyelerin Stratejik Planları Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Number of pages: 135-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesi, “herkesin, -sakatlık durumunda ve geçim kaynaklarından iradesi dışında yoksun olduğu diğer hallerde de-; kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için uygun bir yaşam standardına sahip olma hakkı”nı kabul eder. Bu görevin önemli bir kısmı da yerel yönetimler tarafından üstlenilmektedir. Bu hizmetlerin usulünce ve yeterli şekilde sunulması, engelliler için büyük önem taşımakla birlikte, aynı zamanda “Sürdürülebilir Kalkınma”nın gerçekleştirilmesinde de temel bir işleve sahiptir. Bu çalışmada tesadüfi yöntemle seçilen, farklı ölçeklerdeki illeri temsil eden bazı belediyelerin 2020-2024 Stratejik Planları değerlendirilmiş; bu planlarda kentlerin “Engellilik Politikaları”nın hangi esaslara dayandığı bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı tümel bir envanter oluşturmak değil, genel felsefe ve politikaları irdelemektir. Belediyelerin bu alandaki çalışma felsefelerini ve hizmet önceliklerini belirleyen stratejik planlarında engelliler konusunun her boyutu ile ele alındığı; engellilerin “erişim” sorununun sadece fiziksel bir gereksinim olmaktan öte, “demokrasi”nin temel bir unsuru olduğu ve “demokratik katılıma erişimleri”nin vurgulandığı; Engellileri önceleyen “Pozitif ayrımcılığın” bir “Temel Değer” olarak belirlendiği; Engelli Dayanışma Merkezlerinin ve hizmet birimlerinin birçok belediyede etkin şekilde çalıştığı; engellilere dönük hizmetlerin planlarda genellikle yeterince yer bulduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights states that “everyone, in case of disability and other involuntary deprivation of livelihood; recognizes the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family. An important part of this task is undertaken by local governments. While providing these services duly and adequately is of great importance for the disabled, it also has a fundamental function in the realization of "Sustainable Development".  In this study, the 2020-2024 Strategic Plans of some municipalities, which were randomly selected and representing provinces of different scales, were evaluated; In these plans, it has been tried to find out on which principles the “Disability Policies” of the cities are based. The aim of the study is not to create a general inventory, but to examine the general philosophy and policies. In the strategic plans of the municipalities, which determine the working philosophies and service priorities in this area, the issue of the disabled is addressed with all its dimensions; it is emphasized that the “access” problem of the disabled is more than just a physical need, but a fundamental element of “democracy” and their “access to democratic participation”; “Positive discrimination” that prioritizes disabled people is determined as a “Basic Value”; Disabled Solidarity Centers and service units are working effectively in many municipalities; It has been observed that services for the disabled are generally found adequately in the plans.

Keywords