Demografik Özelliklerin Motivasyona Etkisi: Tekstil Sektörü Örneği

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Number of pages: 116-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışan davranışlarında gözlemlenebilir olan motivasyon, performans ile ilişkili bir kavramdır. Motive olamayan bir personel işinde yeterince performans sergileyemez. Bu yüzden yöneticiler kendi başarılarının bir aracı olarak gördüğünden motivasyonu önemsemektedirler. Motivasyonu etkileyen faktörler çok farklı sebeplere dayandırılabilir. Bu farklı faktörlerden birisi de demografik özelliklerdir. Her insan doğuştan getirdiği kişisel özelliklerinin yanında sonradan edindiği tecrübe ve sosyal statünün etkisiyle onu motive eden güdüleri farklılaştırmaktadır. Bu nedenle böyle bir ilişkinin varlığı Denizli ili tekstil sektörü çalışanları üzerinde yapılan ampirik araştırmayla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle 383 çalışandan elde edilen veriler T ve Anova testleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iş motivasyon algısı yaş, cinsiyet, medeni durum ve mesleki kıdem değişkenleri açısından farklılık göstermezken mezuniyet durumu ile iş motivasyonu algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Üniversite mezunu ile ilkokul-ilköğretim/ortaokul ve lise mezunları arasında motivasyon algısı anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Çalışanlar arasında en yüksek iş motivasyonuna sahip olanlar üniversite mezunlarıdır. İş yeri kıdemi değişkeni ile genel motivasyon algısı açısından farklılık bulunmaz iken motive olmama ile içe yansıtılan düzenleme boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Motive olmama algısı en yüksek olan grup işyerinde 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan çalışanlardır. İçe yansıtılan düzenleme algısı en yüksek olan grup 1-5 yıl kıdeme sahip olan çalışanlardır. Çalışanların aylık gelir düzeyleri ile genel motivasyon algısı açısından farklılık bulunmaz iken içsel motivasyon ve kişisel düzenleme boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. İçsel motivasyon algısı ve kişisel düzenleme algısı en yüksek olan grup aylık geliri 4001 ve üzeri olan çalışanlardır.

Keywords

Abstract

Motivation, which can be observed in employee behaviors, is a concept related to performance. An unmotivated staff cannot perform adequately in their job. Therefore, managers care about motivation as they see it as a tool of their own success. Factors affecting motivation can be attributed to many different reasons. One of these different factors is demographic characteristics. Each person differentiates the motives that motivate him with the effect of his later experience and social status, as well as his innate personal characteristics. For this reason, the existence of such a relationship has been tried to be revealed by empirical research on textile sector employees in Denizli. For this purpose, data obtained from 383 employees by convenience sampling method were analyzed with T and Anova tests. According to the results of the research, while the perception of work motivation does not differ in terms of age, gender, marital status and professional seniority, there is a significant difference between graduation status and perception of work motivation. Perception of motivation differs significantly between university graduates and primary-primary/secondary school and high school graduates. Among the employees, those with the highest work motivation are university graduates. While there is no difference in terms of workplace seniority variable and general motivation perception, there is a significant difference between unmotivated and introjected regulation dimensions. The group with the highest perception of being unmotivated is the employees who have a seniority of 15 years or more in the workplace. The group with the highest perception of internalized regulation is employees with a seniority of 1-5 years. While there is no difference between the monthly income levels of the employees and the general motivation perception, it has been determined that there is a significant difference between the dimensions of intrinsic motivation and personal regulation. The group with the highest perception of intrinsic motivation and self-regulation are employees with a monthly income of 4001 and above.

Keywords