Muhasebe Hata ve Hileleri: Batı Karadeniz İllerindeki (Karabük, Bartın ve Zonguldak) Meslek Mensupları Üzerine Yapılan Bir

Author:

Year-Number: 2023-3(1)
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe, hayatı etkileyen ekonomik ve sosyal unsurlardan biri olduğundan ve herkesi ilgilendirdiğinden muhasebede yapılan hata ve hileler tüm toplumu ve toplumsal kurumları, işletmeleri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla muhasebedeki hata ve hilelere neden olan yanlışlıkların neler olduğunun bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle; çalışmada Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde bulunan muhasebe meslek mensuplarının muhasebedeki hata ve hilelere neden olan etkenlere ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket tekniği kullanılmıştır. Toplam 177 kişinin katıldığı çalışmaya veriler kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan analizlerde; Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde bulunan muhasebe meslek mensubu kişilerin muhasebedeki hata ve hilelere neden olan yanlışlıklara yüksek düzeyde katılım gösterdikleri belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinden araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve unvanlarına göre muhasebedeki hata ve hilelerin kaynaklandığı nedenlere katılma düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

Since accounting is one of the economic and social elements that affect life and concerns everyone, mistakes and frauds made in accounting can affect the entire society, social institutions and businesses. Therefore, it is of great importance to know what are the mistakes that cause errors and frauds in accounting. Based on this importance; In this study, it is aimed to determine the opinions of professional accountants in Karabük, Bartın and Zonguldak about the factors that cause errors and frauds in accounting. Online survey technique was used as data collection tool. In the study, in which a total of 177 people participated, the data were collected by convenience sampling method. In the analyzes made; It has been determined that professional accountants in Karabük, Bartın and Zonguldak provinces have a high level of participation in the mistakes that cause errors and frauds in accounting. In addition, in the study, a significant difference was found between the levels of participation in the causes of errors and frauds in accounting according to gender, age, education level and title of the accounting professionals participating in the research from the provinces of Karabük, Bartın and Zonguldak.

Keywords