Finans Sektöründe İnovasyon

Author:

Year-Number: 2023-3(1)
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-22 12:55:03.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 43-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, inovasyonun tanımı, özellikle finans sektörü açısından ne anlam ifade ettiği, inovasyonun finans sektörüne sağladığı faydalar, bu faydaların finansal performansa ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile satışlara olan etkileri, sağladığı rekabet avantajları ile olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırmalı bir metodoloji ile açıklanmaya çalışılacaktır. Literatürde, üzerinde konsensüs sağlanan bir finansal inovasyon tanımı ve sınıflandırmasının söz konusu olmadığı ve amaca göre tanım ve sınıflandırmaların tercih edildiği, bu nedenle genel-geçer bir finansal inovasyon ölçüm yönteminden de bahsedilemeyeceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, yaşanan son küresel krizden önce finansal inovasyonun ekonomisi gelişmiş ülkelerin performansında oldukça etkili olduğu, kredi büyümesi, pazarın tamamlanması ve risk paylaşımına önemli katkılar sağladığı düşünülmekte iken finansal kriz ile birlikte literatür yönünden de önemli kaymalar meydana gelmiş ve yeni bir finansal inovasyon teorisinin ortaya konulması gereği doğmuştur. Çalışma sonucunda, finansal hizmet ve ürünlerdeki inovasyonun mevcut sistemin güncellenmesi ve devamının sağlanabilmesi ölçüsünde başarılı sayılacağı, aksi takdirde sürdürülebilirliğinin sorgulanmaya başlanacağı ve yerel/küresel krizlerin zemini olarak kabul edilebileceği bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the definition of innovation, especially what it means for the financial sector, the benefits of innovation for the financial sector, the effects of these benefits on financial performance and therefore on customer satisfaction and sales, the competitive advantages it provides and its positive and negative aspects will be tried to be explained with a comparative methodology. In the literature, it is stated that there is no consensus definition and classification of financial innovation, and definitions and classifications are preferred according to the purpose, therefore, a general-valid financial innovation measurement method cannot be mentioned. Besides, before the last global crisis, it was thought that financial innovation was very effective in the performance of developed countries and contributed significantly to credit growth, market completion and risk sharing. However, with the financial crisis, significant shifts have occurred in the literature, and a new theory of financial innovation has emerged. As a result of the study, it is a fact that innovation in financial services and products will be considered successful to the extent that the current system can be updated and maintained, otherwise its sustainability will be questioned and it can be accepted as the ground of local/global crises.

Keywords