Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Belediyecilik Kapsamında Batı Karadeniz Belediye Hizmetlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-2 (2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 09:43:16.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 100-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilir kalkınma ve yerel kalkınma birbirini tamamlayıcı nitelikte, sistematik ve bütüncül bir süreçten oluşur. Yerel kalkınmada belediyelerin önemli rol ve işlevleri bulunur. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde belediyelerin, yerel halkın eğitim, sağlık, sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılama görevi vardır. Ayrıca yerel düzeyde sosyal yardım ve sosyal hizmetleri sağlamalıdır. Bu araştırmanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesi içindeki belediyelerin dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerinin sürdürülebilir kalkınma ve sosyal belediyecilik kapsamında incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yedi il belediyesinin 2017-2021 yıllarına ait Faaliyet Raporları incelenmiştir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır.  Verilerin, Batı Karadeniz belediyelerinin internet sayfalarında yer alan faaliyet raporları ile kısıtlı olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak belediyelerinin resmi internet sitelerinde yayımlanan Faaliyet Raporları yaşlı, engelli, çocuk ve genç, kadın ve ailelere yönelik hizmetler başlıkları altında incelenmiştir. Araştırma bulgularında, yaşlılara yönelik hizmetlerde, evde bakım hizmetleri, aş evinden sıcak yemek, kişisel bakım, ev temizliği, boş zaman etkinlikleri ve psiko-sosyal müdahale hizmetleri öne çıkmaktadır. Engellilere yönelik, çevre düzenlemesi, çeşitli medikal araç ve malzemelerin sağlanması, evde bakım hizmeti, çeşitli kurslar ve geziler düzenlenmesi gibi hizmetlerin verildiği görülmüştür. Kadınlara yönelik hizmetlerde, psiko-sosyal müdahaleler ve kültürel etkinlikler, geziler, kurslar, kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları öne çıkmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelere, gıda, giyim, yakacak, ev eşyası yardımları yapıldığı, çocukların sünnet ettirildiği; çocuk ve gençlere yönelik çeşitli kurslar ve etkinliklerin düzenlendiği görülmüştür. Araştırma sonucunda belediyelerin dezavantajlı gruplarına yönelik belirli oranlarda sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmalarının bulunduğu ancak hizmetlerin çeşitliliği, güncelliği ve sürdürülebilirliği konusunda belediyeler arasında farklılıklar olduğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Sustainable development and local development consist of a complementary, systematic and holistic process. Municipalities have important roles and functions in local development. Within the framework of social municipality understanding, municipalities have meet the needs of education, health, social and societal needs of the local people. It should also provide social aid and social services at the local level. The aim of this research is to examine the services of the municipalities in the Western Black Sea Region for the disadvantaged groups within the scope of sustainable development and social municipality. For this purpose, the Activity Reports of the seven provincial municipalities for the years 2017-2021 were examined. In this study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. The limitation of the research is that the data is limited to the activity reports on the web pages of the Western Black Sea municipalities. The Activity Reports published on the official websites of Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop and Zonguldak municipalities were analyzed under the titles of services for the elderly, disabled, children and youth, women and families. In the research findings, home care services, hot meals from the soup kitchen, personal care, house cleaning, leisure time activities and psycho-social intervention services come to the fore in services for the elderly. It has been observed that services such as environmental planning, the provision of various medical tools and materials, home care services, various courses and tours are provided for the disabled. In services for women, psycho-social interventions and cultural events, trips, courses, activities to increase women's entrepreneurship, and efforts to combat violence against women come to the fore. Food, clothing, fuel, household goods were donated to families in need, and children were circumcised; It was observed that various courses and activities were organized for children and young people. As a result of the research, it has been revealed that there are social services and social aid activities at certain rates for the disadvantaged groups of the municipalities, but there are differences between the municipalities in terms of the diversity, actuality and sustainability of the services.

Keywords