Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Somut Norm Denetimi

Author:

Year-Number: 2023-3(1)
Number of pages: 16-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anayasa yargısının doğuşuyla birlikte devlet organları tarafından düzenlenen hukuki normların anayasaya uygunluklarının denetlenmesi sağlanmıştır. Türk anayasacılık tarihinde 1961 Anayasasıyla, Anayasa Mahkemesi kurulmuş ve mahkemeye uygunluk denetimi yapma yetkisi verilmiştir. Anayasa Mahkemesi de bu uygunluk denetimini; soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve bireysel başvuru olmak üzere üç yolla yerine getirmektedir. Çalışmanın temelini de uygunluk denetimi yollarından biri olan somut norm denetimi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, günümüz yargı alanı kapsamındaki mahkemelerin somut norm denetimi yolunu işleterek Anayasa Mahkemesine başvurması sonucunda verilen kararların analiz edilmesi ve adli yargı ile idari yargıya yönelik verilen kararların karşılaştırılarak gösterilmesidir. Çalışma kapsamında yer alan veriler, Anayasa Mahkemesinin somut norm denetimi sonucunda verdiği kararlardan elde edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda günümüz yargı alanındaki mahkemelere yönelik toplam 2.373 karar verildiği tespit edilmiştir. Yargı boyutundan bakıldığında en fazla adli yargı alanının itiraz başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Mahkeme bazından ise en fazla asliye ceza mahkemelerinin başvurduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

With the emergence of the Constitutional judiciary it was ensured that the legal norm regulated by the state organs were  reviewed for their compatibility with the constitutional principles. With the 1961 Constitution, the Constitutional Court was established and the court was given the authority to compliance audit. The Constitutional Court performs this compliance control in three ways; abstract review of norms, concrete review of norms and individual application. The basis of the study is consisted of concrete review of norms. The aim of this study is to analyze the decisions made as a result of the application of the courts within the scope of today’s jurisdiction to the Constitutional Court by using the concrete constitutionality review method and to show the decisions made for the judicial and administrative justice by comparing them. The data included in the study were obtained from the Constitutional Court as a result of concrete constitutionality review. In accordance with these data, it was determined that a total of 2.373 decisions were made for the courts in today’s jurisdiction. Considering the judicial dimension, it was seen that the highest number of judicial jurisdictions filed an objection. On the basis of the court, it was determined that criminal court of first instance applied the most. 

Keywords